MOBILITET I STÄDER & LANDSBYGD

KOMMUNER OCH REGIONER

Vi tycker det är viktigt att ha en bred ansats till mobilitet i både städer och på landsbygd.

Frågor vi arbetar med inom området berör bland annat samhällsbyggnad, stadsplanering och trafikplanering. Vi är vana att med hjälp av strategisk planering, insatser och styrmedel arbeta med hur vi kan skapa förutsättningar för god mobilitet för människor såväl som hållbara transporter av gods. Inom området arbetar vi med bland annat parkeringsfrågor, gång- och cykelplaner för kommuner, mobilitetsstrategier, resepolicies, miljözoner och självservicebutiker. Vi har även erfarenhet av gods- och logistikplanering, benchmarking, urbana linbanor, elfordon, mikromobilitet, bil- och cykelpooler.

Givetvis ser frågorna och det som behöver lösas väldigt olika ut i större städer, mellanstora städer och på landsbygd. Förankring och att involvera en bredd av berörda aktörer är ofta nödvändigt för att skapa förutsättningar och lösningar som håller över tid.  I många fall handlar det även om affärsutveckling och hur näringslivet spelar in i de hållbara transportlösningarna.

Vi ingår ofta i samarbetsprojekt och forskningsprojekt både i Sverige och internationellt. Vi har genom åren ingått i många EU-projekt som experter i mobilitetsfrågor och är alltid öppna för innovativa projekt inom hållbar mobilitet.