VI KAN

GRÖNA RESPLANER

Vad och varför gröna resplaner?

Mobilitet och resplaner

En grön resplan har som syfte att påverka beteende och attityder till resande och i vissa fall minska behovet av att resa överhuvudtaget. Ofta sker detta när verksamheten på något sätt förändras på grund av sådant som ändrade förutsättningar för parkeringsplatser, ombyggnationer eller nybyggnationer, nya policys eller certifieringsprocesser, flytt till nya lokaler m.m.

Vi hjälper med:

  • Kartläggning av nuläge och behovsanalys inför framtagande grön resplan
  • Ta fram ett paket med åtgärder för att styra resorna inom en organisation mot mer effektiva och mindre miljö-påverkande alternativ.
  • Rådgivning och stöttning vid implementering av grön resplan.
  • Uppföljning och utvärdering

Vår målsättning är att skapa största möjliga nytta för verksamheten ur flera perspektiv – sociala, ekonomiska, ekologiska.

Ett åtgärdspaket kräver nuläges- och behovsanalys. Vi kan genomföra resvaneundersökningar, definiera resepolicys och göra uppföljningar, utvärdera fordonspooler och ge förslag på cykelåtgärder. Mycket av arbetet handlar om att möta anställdas behov på mer hållbara sätt och föra dialoger för god implementering.

Kontakta oss på info@koucky.se