VI KAN

MOBILITY MANAGEMENT

Vad är Mobility Management?

Mobility Management & beteendepåverkan

Mobility Management (MM)

Mobility Management är ett koncept som syftar till att påverka beteenden och attityder inom transportområdet och påverka bilanvändningen. Syftet är att påverka resan innan den har börjat. Biltrafik kräver plats som är kostsam utifrån många samhällsperspektiv. Den är dyr att både anlägga och att underhålla. Att satsa på mobility management innebär därmed både ekonomiska och miljömässiga vinster. Det ger dessutom sociala fördelar eftersom ett transportsystem med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik innebär ett mer jämlikt transportsystem med större rörelsefrihet för fler människor – oavsett deras kön, fysisk förmåga, ålder eller socioekonomiska förutsättningar. Genom förbättrade möjligheter att transportera sig med gång och cykel blir fler människor fysiskt aktiva vilket skapar bättre hälsa. Den tekniska utvecklingen som just nu sker, med appar och smarta kort i kombination med ett nya sätt att se på ägande och delning, där bl.a. behovet av att äga en egen bil inte längre är lika centralt, skapar möjligheter för nya transportmönster.

Fokus i mobility management ligger på de mjuka åtgärderna. Där innefattas sådant som exempelvis: information och kommunikation samt koordinering av tjänster och verksamheter. Mycket handlar om att tänka efter före och påverka resebeteenden hos resenärer innan resorna har skett.

Hej, vill du veta mer om mobility management i städer och på landsbygd?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51

Nudging inom hållbara transporter

Nudging är ett relativt nytt begrepp som förekommer inom fler områden än hållbara transporter och mobilitet. Nudging hjälper människor att fatta bra beslut genom mindre åtgärder. Det ger människor en knuff i rätt riktning för målet, utan att kräva ekonomiska incitament eller begränsa människors valmöjligheter. Det finns likheter mellan Mobility Management och nudging även om det också finns centrala skillnader.

Exempel på sådant som skulle kunna räknas som nudge i trafiksammanhang:
Att göra förändringar i fysisk miljö genom att exempelvis färga en cykelbana för att skapa större trafiksäkerthet, synliggöra information vid en spårvagnshållplats, spela på sociala normer vid en busskampanj eller ändra gröntiden för cyklister vid en signalreglerad korsning.