VI KAN

RESVANEUNDERSÖKNINGAR

Vad och varför resvaneundersökningar?

Mobilitet och resvanor

En resvaneundersökning (RVU) tar reda på både hur resandet och hur efterfrågan på resandet ser ut. I takt med att städer växer och förändras krävs det bra kunskap om resvanor för god trafikplanering och service till resenärerna. Data om resvanor är av stor vikt för utveckling av infrastruktur och trafikutbud, för trafiksäkerhetsarbetet men även för forskning och utveckling kring människors resande och kommunikationsmönster. Resvaneundersökningar kan se ut på många olika sätt beroende på vad beställaren vill ha för information och vilken frågeställning som ska besvaras. Frågorna som ska besvaras handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resorna utförs, vilka färdsätt som resenären väljer samt vad som är syftet/ärendet för den valda resan.

Resvaneundersökningar hos kommuner

Många kommuner genomför resvaneundersökningar med olika tidsintervall med syftet att kartlägga kommuninvånarnas resmönster, tillgång till olika färdmedel samt attityder till prioriteringar och satsningar i trafikmiljön.

Vi har bland annat undersökt resvanor och gjort resvaneundersökningar i Eskilstuna, Ludvika, Trollhättan och Falköping.

Vi genomförde 2015 en undersökning om resvanor i Luleå som gick ut till 4700 resenärer och 2018 en resvaneundersökning i Halmstad kommun som gick ut till 5000 personer.

Hej, vill du veta mer om arbetet med mobilitet i städer och på landsbygd?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51