Det nya normala

Net-zero parking

Bilar behöver parkering och parkering generar ökad biltrafik

Bryt den negativa spiralen

Idé

Utnyttja befintlig bilparkering för att undvika kostnader och för att skapa möjligheter att nå klimatmål och visioner om en attraktiv stad. På Koucky&Partners har vi valt att kalla detta för net-zero parking.

Bakgrund

Parkering är dyrt att bygga men är något som i regel krävs av kommuner vid nybyggnation. Även om marknaden ofta efterfrågar parkering så ser byggherrar också risker med vakanta platser vilket orsakar intäktsbortfall.

Tidigare har det varit självklart utifrån ett samhällsperspektiv att varje hushåll ska ha bil men när befolkningen ökar och allt fler människor ska samsas på liten yta kräver det att marken utnyttjas på ett effektivt sätt.

Bilar genererar parkering och parkering generar ökad biltrafik.

Lagrummet

Regelverket kräver inte explicit att bilparkering ska byggas men det har länge varit praxis att tolka lagen på sådant sätt att tillgänglighet uppnås genom parkering för bil. Lagtexten tydliggör dock att ”om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.”  Trots detta förtydligande får friyta ofta stå tillbaka. Kommunernas krav på parkering går ofta stick i stäv med de egna målen om en hållbar och attraktiv stad.

För att uppnå klimatmålen enligt Parisavtalet behöver exempelvis Stockholms stad minska parkeringsbeståndet med 60 000 platser samtidigt som bostadsbyggandet ökar. Det har klargjorts av forskaren Fredrik Johansson vid KTH. Läs hela artikeln här: A pathway for parking in line with the Paris Agreement

Flexibla p-tal

Det är alltså viktigt att komma ihåg att parkering tillkommer även vid låga p-tal. I Moskva är antalet bilar per invånare lågt men med hög befolkningstäthet generar det ändå ett stadsrum som på ett nästan bisarrt sätt tränger bort mänskliga värden från stadsrummet. Se bild.

I Moskva är antalet bilar per invånare lågt.

Nolltillväxt av biltrafik i tätort – 3 scenarier

Ingen parkering för nybyggnation (p-tal 0) – leder dock till ökat bilinnehav ändå.

Net-zero parking i praktiken

  1. I första hand handlar det om att minimera behovet parkering. Mobilitetslösningar som åtgärd för att sänka p-talet är ett exempel på detta och något som mer eller mindre blivit praxis att göra i samband med nyproduktion, åtminstone i större städer.
  2. Att minska parkeringsbehovet i befintligt bestånd är relativt nytt och något som vi ser komma. Under våren 2023 har vi hjälpt Umeå Bostaden att ta fram en mobilitetsstrategi som syftar till just detta. Läs mer här. Vi tror att fler bostadsbolag kommer att följa efter. När parkeringsbeståndet effektiviseras kan överskottet användas för tillkommande parkeringsbehov i samband med nyproduktion.
  3. I de fall där det anses nödvändigt att tillföra parkering måste det befintliga beståndet någon annanstans minska med motsvarande mängd.

Kontakta oss gärna: