27 oktober 2023

Net-zero parking

Idé

Utnyttja befintlig bilparkering för att undvika kostnader och för att skapa möjligheter att nå klimatmål och visioner om en attraktiv stad. På Koucky&Partners har vi valt att kalla detta för net-zero parking.

Bakgrund

Parkering är dyrt att bygga men är något som i regel krävs av kommuner vid nybyggnation. Även om marknaden ofta efterfrågar parkering så ser byggherrar också risker med vakanta platser vilket orsakar intäktsbortfall.

Tidigare har det varit självklart utifrån ett samhällsperspektiv att varje hushåll ska ha bil men när befolkningen ökar och allt fler människor ska samsas på liten yta kräver det att marken utnyttjas på ett effektivt sätt.

Bryt den negativa spiralen

Bilar genererar parkering och parkering generar ökad biltrafik.

Lagrummet

Regelverket kräver inte explicit att bilparkering ska byggas men det har länge varit praxis att tolka lagen på sådant sätt att tillgänglighet uppnås genom parkering för bil. Friyta får ofta stå tillbaka trots förtydligande i lagtexten som gör gällande att ”om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.”  Vidare går kommunernas krav på parkering ofta stick i stäv med de egna målen om en hållbar och attraktiv stad.

Flexibla p-tal

Det är viktigt att komma ihåg att parkering tillkommer även vid låga p-tal. I Moskva är antalet bilar per invånare mycket lågt men med hög befolkningstäthet generar det ändå ett stadsrum som på ett nästan bisarrt sätt tränger bort mänskliga värden från stadsrummet. Se bild.

I Moskva är antalet bilar per invånare mycket lågt.

Nolltillväxt av biltrafik i tätort – 3 scenarier

Tre scenarier för nolltilväxt av biltrafik i tätort

Ingen parkering för nybyggnation (p-tal 0) – leder dock till ökat bilinnehav ändå.
Att minska parkering i befintligt bestånd innebär i praktiken att för nyproduktion använda befintliga parkeringar.

Net-zero parking i praktiken

  1. I första hand handlar det om att minimera behovet parkering. Mobilitetslösningar som åtgärd för att sänka p-talet är ett exempel på detta och något som mer eller mindre blivit praxis att göra i samband med nyproduktion, åtminstone i större städer.Att minska parkeringsbehovet i befintligt bestånd är relativt nytt och något som vi ser komma. Vi har under våren 2023 stöttat Umeå Bostaden att ta fram en mobilitetsstrategi som syftar till just detta. Vi tror att fler bostadsbolag kommer att följa efter.
  2. I befintligt bestånd effektiviseras parkeringsbeståndet och överskottet används för tillkommande parkeringsbehov, exempelvis i samband med nyproduktion.
  3. I de fall där det anses nödvändigt att tillföra parkering måste det befintliga beståndet minska med motsvarande mängd.
Nolltillväxt av bilparkering i praktiken
För att uppnå nolltillväxt av bilparkering behöver man tänka på följande i nyproduktion respektive befintligt bestånd.