Idéskrift för Region Örebro Län

TRNSPORTPLANERING FÖR EVENTBRANSCHEN

Om projektet

Vid stora evenemang utgör resor en betydande utmaning – miljömässigt, logistiskt och när det gäller utrymme. På uppdrag av Region Örebro Län tog Koucky & Partners fram en idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration och goda exempel.

I takt med att miljö- och hållbarhetsfrågorna uppmärksammas i allt större utsträckning de senaste 20 åren har också eventbranschen lyft aspekterna in i sin verksamhet. Transporter är ofta en av  aspekterna vid stora evenemang som har störst miljöpåverkan. Stora mängder biltrafik vid evenemang orsakar lokala problem med buller och trängsel.  För den som planerar och genomför evenemangen finns det all anledning att försöka minska den totala andelen transporter och öka andelen transporter med hållbara färdmedel som gång, kollektivtrafik, cykel och mikromobilitetslösningar.

 

Förutom minskad miljöpåverkan ligger de stora fördelarna med minskat behov av bilparkeringsytor i att belastningen på den lokala orten minimeras vad gäller trängsel och köer – upplevelsen av evenemanget blir mer positiv. Därtill är den ekonomiska vinningen ofta stor för varutransporter när samlastning och samordning av varor sker, något som kräver bra dialog med leverantörer i tidigt skede.