Underlag för detaljplanprogrammet i expansionsområde

Mobilitet och parkering på Lindholmen

Parkering och mobilitet på Lindholmen fram till 2035: Underlag till planprogrammet

Om projektet

Lindholmen i Göteborg är ett stort geografiskt område i både omvandling och expansion. I slutet av 2018 uppskattades antalet personer som arbetar eller studerar på Lindholmen till 23 000 och antalet bostäder till 500-800. Totalt fanns mellan 5 700 till 5 800 parkeringsplatser för bil på området. Med expansionen låg ett uppskattat framtida behov på mellan 6500 och 8000 parkeringsplatser.

En stor del av parkeringsplatserna på Lindholmen var och är inte formellt bundna till en specifik fastighet genom exempelvis bygglov eller detaljplan. Det skapar en otydlighet kring vem som har ett formellt ansvar för parkeringsförsörjningen för befintliga fastigheter eller om de behöver ersättas i fall de bebyggs. Vi arbetade, på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg, med att ta fram underlag för planprogrammet för Lindholmen som beskriver inriktningen kring mobilitet och parkering för området. Utredningen ligger som underlag för arbetet med detaljplaner för Lindholmen för orientering i det framtida planarbetet.

Det övergripande syftet med utredningen var att uppskatta det framtida behovet av bilparkering och föreslå lösningar och strategier. Detta för att åstadkomma parkerings- och mobilitetslösningar som ligger i linje med Göteborg stads trafikstrategi.

Vi arbetade med två metoder för att bedöma behovet av bilparkeringsplatser:

  • Baserat på det förväntade antalet bostäder och arbetsplatser och den framtida önskade färdmedelsfördelning i Göteborgs trafikstrategi.
  • Baserat på det förväntade antalet bostäder och ytor i verksamhetslokaler och
    Göteborg Stads aktuella riktlinjer för mobilitet och parkering som appliceras på
    både det befintliga och det tillkommande fastighetsbeståndet.

 

Vidare uppskattades det befintliga antalet parkeringsplatser och deras beläggningsgrad utifrån tidigare studier.

Hej, har du frågor kring stadsutveckling hållbar mobilitet och parkeringar?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51