22 oktober 2021

Vikten av mobilitetsplanering och samverkan på kvartersnivå!

EU-projektet SUNRISE startade 2017 och avslutades 2021 med syfte att utforska potentialen vad gäller kvartersbaserad planering och utveckling av mobilitetsåtgärder. Sex kvarter i olika städer i Europa har arbetat med att lösa mobilitetsproblem på kvartersnivå tillsammans med invånarna.

Hur det ser ut i våra kvarter formar våra liv och vår känsla för vad som är normalt och de flesta har väldigt detaljerad kunskap om sitt eget kvarter. Givetvis finns ofta även utmaningar, framför handlar det ofta om konkurrerande användning av utrymme. De problem som finns i ett kvarter och de åtgärder som genomförs på kvartersnivå är direkt påtagliga för invånarna vilket främjar experiment och aktionsforskning.

Koucky & Partners har medverkat i projektet som ”technical partner” och har bidragit med erfarenhet och specialkompens inom områden som handlar om mobilitet, hållbart resande och stadsplanering. Inom projektet har en rad stöddokument och handböcker kring samverkansmetoder och arbetssättet utvecklats – se https://civitas-sunrise.eu/

 

Michael Koucky och Ralf Brand från projektpartnern Rupprecht Konsult diskuterar möjligheter och hinder med mobilitetsplanering på kvartersnivå utifrån erfarenheterna från SUNRISE i en aktuell episod av podcasten Mobility Planet.

Podcast om mobilitet på kvartersnivå – Mobility Planet (engelska)

Läs slutrapporten och lärdomar här

Läs mer om projektet

Syftet med projektet var att lösa följande problem:

  • Överanvändning av vägar i ett område som förtätas med bostäder, problem med medveten felparkering och farliga cykelbanor

Bremen (stadskvarter nära stadens historiska center med 29 000 invånare)

 

  • Dåliga ljud- och luftvärden, bilparkering tar överdrivet stor plats i kvarteret, få gångstråk, otillräcklig täckning av kollektivtrafiken

– Budapest (ekonomiskt starkt stadskvarter med 12 000 invånare)

 

  • Dålig cykelinfrastruktur, trängsel vid återvändsgränder, dålig kollektivtrafik för äldre, dålig kunskap om kollektivtrafik hos den yngre befollkningen

– Jerusalem (diversifierat område med 13 000 invånare)

 

  • Skapa möjligheter för hållbart resande i en förort med många kulturer där trygghet var en av de största utmaningarna

– Malmö (bostadskvarter strax utanför stadskärnan med 7000 invånare)

 

  • Dåliga gång- och cykelstråk, dåligt offentligt utbud, liten tillit i kvarteret, dålig belysning och parkmiljö

– Southend-on-Sea (stadskärnan i en stad med hög arbetslöshet och med 4700 invånare)

 

  • Bilen är det dominerade transportmedlet vilket skapar stockningar, dålig infrastruktur till skolor, få platser för barn, stor byråkrati som hindrar förändring

– Thessaloniki (Ytterstadsområde med 3000 invånare)

 

Vill du veta mer om mobilitet och resande på kvartersnivå? Kontakta Michael Koucky

Michael har arbetat i över 20 år med frågor kring hållbar mobilitet  både i Sverige och internationellt och genom samverkan på EU-nivå.

031-80 80 51