22 mars 2021

Mikromobilitet och cykelns roll och möjligheter i framtidens Stockholm

På uppdrag av Stockholm handelskammare kommer Koucky & Partners skriva en rapport och publikation för att lyfta kunskapsläget kring cykelns och mikromobiliteten roll i Stockholmsregionen. Koucky & Partners har genom åren genomfört flertalet kunskapshöjande studier kring både cykel och mikromobilitet. Bland annat en rapport och kunskapsöversikt för Trafikverket kring eldrivna enpersonsfordon, exempelvis elsparkcyklar, och deras plats i trafiken. Läs rapporten.

Stockholms handelskammare lyfter ofta och tidigt viktiga frågor som kommer påverka framtiden eller som redan är här. De släpper varje år flera rapporter kring aktuella ämnen, bland annat inom mobilitet. Mikromobilitet är något som växer allt mer och spelar en viktig roll i omställningen till mer hållbara städer. Det ger möjlighet till en avlastning för såväl kollektivtrafik som biltrafik. Samtidigt finns utmaningar i att ställa om exempelvis vad gäller infrastruktur i form av vägar, cykelbanor och säkra parkeringsmöjligheter.

Publikationen kommer ha stockholmaren, både i innerstad och i kranskommuner, som utgångspunkt. Den ska berätta om Stockholm som både cykel- och mikromobilitetsstad och i relation till andra städer. Publikationen kommer också komma med policyrekommendationer för att få bukt med identifierade utmaningar.

”Målet med publikationen är att visa vad Stockholmsregionen tjänar på med en ökad andel cykling och mikromobilitet. Vi vill också ge en inblick kring vilka effekter som kan förväntas när andelen mikromobilitet ökar, både utifrån privatpersonen men även utifrån att kommersiella aktörer i allt större grad satsar på mobilitetstjänster för bland annat cykel och elsparkcykel.” – Michael Koucky, projektledare

Vad är mikromobilitet?

I begreppet mikromobilitet ryms bland annat cykel, elcykel, elscooter och elsparkcykel och andra mindre fordon – transportmedel som används allt mer. Mikromobilitet har vuxit enormt senaste åren, inte minst för att inlärningströskeln är relativt låg, vilket både skapar möjligheter och nya utmaningar i stadsrummet. Mikromobilitet handlar om att lösa de sista och första kilometrarna av resan. En annan anledning till ökningen är den innovationskraft som finns vad gäller nya fordon, inte minst elcykelns introduktion och ökning och lådcykelns möjligheter att klara sig utan bil. Därtill har elsparkcyklarnas introduktion på marknaden visat på att människan är beredd att använda nya färdmedel i städerna när dessa har goda förutsättningar för att transportera oss smidigt.

Vill du veta mer om projektet eller mikromobilitet i allmänhet?

Kontakta projektledare Michael Koucky. Michael har arbetat i över 20 år med frågor kring hållbar mobilitet. Han har exempelvis varit med och tagit fram flertalet strategier för cykelturistiska leder, skapat rekommendationer kring cykelparkering för Göteborgs Stad och skapat konceptet Kommunvelometern för cykelfrämjandet – en benchmarking för cykling i svenska städer.