18 december 2023

Parkeringsanalys och konsekvensbeskrivning Lidköpings kommun

Avslutat projekt

Koucky & Partners fick i uppdrag av Lidköpings kommun att för kvarteren Uranus och Vulcanus ta fram en parkeringsanalys och konsekvensbeskrivning för ett centralt beläget kvarter som planeras att utvecklas med bostäder.

Kvarteret Uranus och Vulcanus i centrala Lidköping består idag av dels markparkeringar, dels flertalet fastigheter med högt kulturhistoriskt värde.

Syfte med utredningen var att visa på konsekvenserna av den planerade förändringen på tillgänglighet med bil till det berörda området men även till centrala Lidköping i stort. Dagens markparkering utgör en del av en större central parkeringsanläggning med hög nyttjandegrad bland besökare, boende och arbetande i området.

”Koucky & Partners har hjälpt oss på Lidköping kommun i pågående planarbete att analysera konsekvenserna av att vi föreslår byggnation på en befintlig markparkering i centrala Lidköping. Vi såg behovet eftersom parkeringsplatsen är en del av en större central och viktig parkeringsanläggning som servar boende, verksamma och centrumbesökare. Dessutom är parkeringsfrågan känslig i Lidköping. Utredningen har bidragit till att kommunen har kunnat göra en bedömning om planens lämplighet. Den har också hjälpt beslutsfattare att på ett tydligt och lättförståeligt sätt förstå konsekvenserna av planens genomförande.”

– Mariette Johnsen, planarkitekt, Lidköpings kommun

Utredningen grundade sig på befintlig trafik- och parkeringsdata, kompletterande beläggningsstudie och kartanalyser. Utredningens resultat visar bland annat att kapaciteten för bilparkering i centrala Lidköping kommer att vara fortsatt god även när den berörda markparkeringen tas i anspråk.

Lidköping
Centrala Lidköping

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Martin Vingren
Expert på cykelplaner och -leder

Martin har mångårig erfarenhet av uppdrag för svenska kommuner för att främja cykling. Martin har bland annat varit projektmedarbetare följt av projektledare för Cykelfrämjandets Kommunvelometer, tagit fram Cykelstrategi för Skara kommun men även jobbat nära kommuner och regioner vid planering och framtagande av cykelturistiska leder.