18 april 2024

Nya cykelleder i Östergötland

Koucky & Partners har fått i uppdrag av Region Östergötland att genomföra en kartläggning av befintliga och potentiella cykelleder i regionen.

Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av den lokala besöksnäringen, till livskvalitén och folkhälsan genom att attrahera cykelturister till regionen och genom att skapa goda förutsättningar för fritids- och vardagscykling för lokalbefolkningen.

Kartläggningen kommer att ge Region Östergötland en nulägesbild av de befintliga förutsättningarna, var cykelturistiska leder finns idag respektive borde finnas. Samtliga leder, båda befintliga och potentiella, kommer att genomgå en kvalitetskontroll både utifrån Trafikverkets kriterier och ur ett turistnäringsperspektiv.

Michael gör fältstudier
Michael är ute på fältstudier.

Ett mål med uppdraget är att bidra med kunskap till och stötta Region Östergötland i sitt fortsatta systematiska arbete för att utveckla cykelturism och rekreation inom regionen. Underlaget kommer att hjälpa regionen att prioritera sina insatser och stärka det interna kunskapsläget i frågor kring cykelturism och fritidscykling.

Koucky & Partners har i ett tidigare projekt för Region Östergötland tagit fram underlag för en nationell cykelled runt Vättern. Underlaget visar möjlig sträckning och bygger på omfattande fältstudier, kvalitetskontroll gentemot Trafikverkets kriterier för cykelturistiska leder samt utifrån ett turistnäringsperspektiv.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Martin Vingren.