08 mars 2021

Mopedbilar och epatraktorer – användare och trafiksäkerhet

Koucky & Partners tog med bidrag från Trafikverkets Skyltfond fram en studie som lyfter kunskapsläget kring mopedbilars och A-traktorers trafiksäkerhet med särskilt fokus på användarna av dessa fordon. Koucky & Partners har genom åren genomfört flertalet kunskapshöjande studier finansierade av Skyltfonden. Denna studie genomfördes tillsammans med Svensk Försäkring.

Försäljningen av mopedbilar har ökat kraftigt de senaste åren. Tyvärr har även antalet olyckor ökat i takt med den ökade populariteten. Mopedbilar är framförallt populära hos ungdomar och de marknadsförs även som ”egen bil vid 15”. Marknadsandelar tycks främst tas från EPA-/A-traktorer men även från moped. Mopedbilar byggs, utifrån krav på exempelvis maxvikt, främst av lätta material som plast. Mopedbilar och A-traktorerna är fordon med en ökande popularitet. I Sverige har mopedbilar ökat med 312% och A-traktorer med 162% sedan 2009. Inrapporterade olyckor med dessa fordon mellan 2010 och 2019 har ökat med 900% respektive 240%.

Det förs i Sverige och internationellt diskussioner om rådande regelverk kan ändras för att öka trafiksäkerheten för dessa fordon men också hur ett förändrat regelverk kan påverka efterfrågan av EPA-/A-traktorer.

 

Syftet med utredningen var främst ökad kunskap om användarna av dessa fordon. Några resultat från studien är:

 • Transportstyrelsens senaste tolkning av regler för registrering av A-traktorer beskrivs som en starkt bidragande orsak till det ökade intresset för A-traktorer
 • Användare av mopedbilar och A-traktorer är främst unga (15-18 år) även om det, framförallt bland mopedbilar, finns andra målgrupper såsom äldre utan möjlighet att ta B-körkort eller där medicinska skäl gör mopedbilen till ett tillgängligt fordon.
 • Mopedbilen ses som en möjliggörare för att lösa ett transportbehov och att mopedbilen får gå i 45 km/h anges som särskilt intressant då resor helt enkelt går snabbare än för en A-traktor. Mopedbilen löser inte endast exempelvis en ungdoms behov av transport oavsett väder utan kan vara ett sätt att lösa en familjs behov av resor: mindre skjutsande för föräldrar, möjlighet att äldre syskon kör yngre syskon till skolan osv.
 • A-traktoranvändare tycks i större utsträckning än mopedbilsförare ha ett intresse for fordon och motorer, även om en A-traktor också löser ett transportbehov.
 • Användarmönster och ”traditionell” syn på olika fordon och vem som kör tycks luckras upp. Exempelvis lockar A-traktorer fler och fler användare totalt sett men också fler tjejer. Enklare regler kring registrering och den stora variationen av möjliga fordon antas bidra starkt till detta.
 • Fler mopedbilar tycks köras inom eller i anslutning till tätorter (på kommunala vägar) och fler A-traktorer körs på landsväg (på statliga vägar). Detta syns dels i statistik om vart olyckor skett men bekräftas även i samtal med användarna.
 • Det finns en bred efterfrågan av ny, anpassad utbildning för mopedbilar och A-traktorer bland både nyckelaktörer och även bland användare. Flera uppger att de saknade särskild information om dessa fordon och möjligheten till praktiska moment under utbildningen.
 • Många nyckelaktörer menar att det vore rimligt med samma högsta tillåtna hastighet för A-traktorer som för mopedbil, alltså till 45 km/h. Det menas bland annat leda till bättre trafikflöden och mindre benägenhet att trimma samtidigt som det finns farhågor kring att 15 åringar kör stora personbilar (pickups, suvar eller liknande). Användarna själva menar att samma hastighet för mopedbil och A-traktor kraftigt skulle öka intresset för A-traktorer.
 • Användning av mobil under färd, för många passagerare och framförande av fordon under påverkan av alkohol och droger beskrivs, inte minst bland Polisen, som vanliga problem bland både mopedbilsförare och förare av A-traktorer. Trimning beskrivs som ett stort problem bland A-traktorer. En majoritet av användarna menar att de ”sköter sig”.
 • Körning på landsvägar upplevs bland användarna mer osäkert än inom tätort och både mopedbilsförare och A-traktorförare upplever att de utgör hinder för andra trafikanter.
 • Antalet olyckor med både A-traktorer och mopedbilar har ökat sedan 2010, kraftigast för mopedbilar.

Studien genomfördes under 2021 genom insamling av statistik genom samarbetspartnern Svensk Försäkring och genom intervjuer och enkäter med användare, fordonsägare, tillverkare och nyckelaktörer som Polisen, Transportstyrelsen, Trafikverket med flera.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Martin Vingren.

Martin har genomfört flertalet studier med medel från Skyltfonden, exempelvis om professionella cykelbud och -distributörers erfarenheter av trafiksäkerhet och genom en översyn av kriterier för trafiksäkra cykelturistiska leder.

031-80 80 52