13 januari 2022

Mobilitetslösningar i stället för parkering vid Rosenlundskanalen Göteborg

Omställning från bil till mobilitet

Inom Rosenlundsområdet i Göteborg och närliggande områden pågår flera omfattande stadsutvecklingsprojekt, såsom Västlänkens Hagastation och Masthuggskajen. Det är projekt som innebär att en stor mängd av befintliga besöksparkeringar tas i anspråk, både permanent och under byggtiden. Att besöksparkeringarna har tagits i anspråk har redan nu och kommer även under kommande år att påverka tillgängligheten med bil till Rosenlundsområdet och närliggande områden. Något som givetvis skapar en oro hos handlare då framkomlighet är en förutsättning för en levande innerstad.

För att därför tillse fortsatt tillgänglighet till området med bil, inte minst för besökare, fanns en tidigare föreslagen lösning från Trafikverket. Den byggde på en tillfällig överdäckning av Rosenlundskanalen. Överdäckningen skulle enligt planering kunna bidra med cirka 100 besöksparkeringar under byggtiden av Hagastationen. En mycket kostsam lösning som inte heller går i linje med att skapa mer hållbara lösningar för mobilitet än bil.

Tillsammans med Sweco fick därför Koucky & Partners i slutet av 2021 ett uppdrag från Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Uppdraget gick ut på att utreda vilka alternativa lösningar som i stället för överdäckning skulle kunna genomföras för att tillse en fortsatt god tillgänglighet till Rosenlundskanalen. Projektet inleddes med en workshop med berörda tjänstemän från Trafikkontoret Göteborgs Stad och Göteborg Stads Parkering. Resultaten och diskussionerna från workshopen låg sedan till grund för att ta fram cirka 40 åtgärdsförslag.  Av dem var 24 med i det slutgiltiga förslaget på åtgärder som bedöms som både genomförbara, skalbara och med god effekt för god tillgänglighet till området.

Rapporten med åtgärdsförslag som levererades cirka en månad efter projektets start låg till grund för beslutet att istället för överdäckning av Rosenlundskanalen ta monetär ersättning från Trafikverket. Ersättningen är till för genomförandet av andra, alternativa åtgärder.

 

Det känns väldigt glädjande att Trafikkontoret initierade ett arbete med att se över möjliga alternativa lösningar framför den planerade överdäckningen samt att rapporten kunde ligga till grund för ett snabbt beslut. Att kommunen väljer att lägga fokus på en bredd av parkerings- och mobilitetslösningar framför en dyr och osäker överdäckning av Rosenlundskanalen känns positivt inte bara för områdets utveckling och fortsatta attraktivitet utan för Göteborg som stad. De insatser som kommer att genomföras de kommande åren kan få väldigt god effekt och även vara lärande för staden i hur de kan jobba med en bredd av mobilitetslösningar som bidrar till god tillgänglighet med gång, cykel, kollektivtrafik men även för de som kör bil” – Martin Vingren

 

Arbetsgruppen bestod av konsulter från Sweco och Koucky & Partners tjänstemän från Trafikkontoret Göteborgs Stad. Sweco projektledde uppdraget och K&P var underkonsult med särskilt fokus på expertstöd inom parkering- och mobilitetsfrågor.

Läs mer här

Konsulter från Koucky & Partners var Martin Vingren och Alex Spielhaupter.
Kontakt: Martin Vingren
031-80 80 52

Martin Vingren