19 maj 2021

Metoder för systematiska mätningar av gång- och cykelflöden

Nytt projekt för Uppsala Kommun

Koucky & Partners kommer i ett internationellt samarbete med aktörer från Köpenhamn (Metascapes) och Salzburgs universitet (Department of Geoinformatics) att hjälpa Uppsala Kommun med modeller för planering och utvärdering av cykeltrafik och gångtrafik. Kärnan i uppdraget ligger i att bygga en förståelse hur systematisering och analys av data kan stärka den kommunala planeringen. Att förstå trafikrörelser och val av rutter för trafikanter och dessutom skälen bakom valen på en detaljerad nivå i tid och rum är ett kraftfullt verktyg.

Den tekniska utvecklingen ger möjligheter att samla in och bearbeta allt större mängder data. Inom trafikplanering finns potential för kommuner att på ett bättre sätt planera för gång- och cykeltrafik. Uppsala Kommun ligger i framkant med sin vision om att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050. Kommunen har dessutom högt satta målsättningar om tillgängliga, trygga och säkra offentliga rum, samt kring främjandet av miljövänliga persontransporter.

Utifrån dessa utgångspunkter har Uppsala kommun ett behov av att utveckla och förfina kunskapen om gång- och cykeltrafikantsflöden.  Projektet ska bygga en förståelse för möjligheterna att både samla in, lagra och bearbeta data från gång och cykeltrafikanter med hjälp av olika digitala tekniker. Målet är att bygga en solid bas för ytterligare beslut och införande av ett eller flera datainsamlingsystem. För att uppnå detta behöver Uppsala Kommun förstå möjligheter, fördelar, nackdelar, risker och kostnader för olika metoder för datainsamling.

Genom projektet vill vi bland annat svara på frågor som:

  • Hur kan det säkerställas att insamlad data underlättar planering för att stärka cykling och gång? Vilka data behövs för att uppnå detta?
  • Kan integrerad data från olika källor skapa ett bra resultat? Exempelvis med olika mätsystem, olika typer av data, kvantitativa och kvalitativa data och väderdata. Hur kan detta uppnås i praktiken och vilka slutsatser kan dras?
  • Hur kan långsiktig användning av ett sådant system säkerställas och hur kan hög kostnadseffektivitet uppnås?

Uppdraget kommer vara indelat i tre block:

  1. Insamling av information (teknik, implementeringar, visioner, exempel på bästa praxis)
  2. Intervjuer med intressenter från Uppsala kommun och workshops inspirerade av konceptet Design Sprint, en beprövad strategi inom IT-utveckling.
  3. Rapportering med fokus på bland annat teknik, teknikimplementering, visioner för kommunen.

Vill du veta mer om effektiva mätningar av gång- och cykeltrafik? Kontakta projektledare Michael Koucky.

Michael har över 20 års erfarenhet av hållbar mobilitet och trafik med fokus på kommuners strategiarbete såväl som praktiska lösningar. Han har både svensk och internationell erfarenhet av trafikplanering i städer.

031-80 80 51