04 maj 2021

Elektrifieringsplan ställer om Göteborg till eldrift

Stadsutveckling och elektrifiering i Göteborg

Göteborgs Stad har ambitiösa mål att ställa om till ett fossilfritt transportsystem. Där spelar eldrift en stor roll och betydande insatser har redan gjorts, exempelvis har Göteborgs stad under flera år köpt elbilar till sina kommunala verksamheter och satsat på installationer av laddplatser bland annat genom Göteborg Energi och Parkering Göteborg.

En snabb omställning till elektrifierade transporter förutsätter insatser och förändringar hos många aktörer samtidigt. Samverkan och samordning är en nyckel till framgång, även för kommunens verksamheter.

Detta är något som politiken i Göteborg har gjort tydligt genom att ge Business Region Göteborg i uppdrag att ta fram en övergripande elektrifieringsplan för stadens verksamheter.

Syftet med elektrifieringsplanen är att:

  • Tydliggöra nuläget i Göteborg, och befintliga insatser inom elektrifiering, fordon och infrastruktur
  • Tydliggöra hur kommunala verksamheter och bolag kan bidra till en snabb elektrifiering av transportsektor och var det finns synergieffekter
  • Definiera stadens mål avseende elektrifiering och indikatorer för uppföljning
  • Beskriva och förankra konkreta insatser för Göteborgs stads respektive verksamhet och samverkansområden
  • Bidra till en processorganisation som kan uppnå stadens mål avseende elektrifiering.
  • Öppna för samverkan med externa parter

 

Planen ska förstärka och koordinera stadens insatser. Koucky & Partners har i arbetet varit processledare med syfte att stötta Business Region Göteborg både i utveckling och förankring av planen.

Vi har i vår roll bland annat kartlagt nuläget för att förstå och tydliggöra möjligheter och hinder avseende elektrifiering, utvecklat förslag till mål och indikatorer och föreslagit möjliga insatser.

Följ Business Region Göteborgs vidare med implementering av planen

Arbetet genomfördes i tät dialog med samtliga berörda verksamheter och med Business Region Göteborg. Business Region fortsätter nu att driva arbetet med elektrifieringsplanen framåt, både internt inom kommunen och i nära dialog med näringslivet.

Elektrifieringsplanen spänner över många områden – från personbilar över arbetsmaskiner till tunga fordon, kollektivtrafik men även fritidsbåtar och sjöfarten. Den berör frågor där kommunen och kommunala bolag kan påverka direkt – exempelvis genom stadens egna fordons- och maskinpark och kommunens upphandlade transporter, men även områden där staden kan påverka andra genom planering och samverkan. Elektrifieringsplanen innehåller konkreta åtgärder som utveckling av laddinfrastruktur, byte till elfordon men även utvecklingsprojekt och samverkan med näringslivet.

Elektrifieringsplanen utvecklades i en tät dialog med stadens berörda förvaltningar och bolag. Ett positivt resultat är att arbetet med planen blev avstamp för ett tätare samarbete mellan kommunala förvaltningar och bolag och ett löpande arbete med omställningen av transportsystemet.

Uppdraget genomfördes under andra halvan av 2020 till februari 2021.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Michael Koucky.

031-80 80 51