14 mars 2024

Delad mobilitet i Växjö

Växjö kommun har höga ambitioner gällande fossilbränslefrihet och mobilitet och resande är det område med de största kvarvarande utmaningar. Därför efterfrågar kommunen en implementerbar strategi för hur delad mobilitet kan främjas och i ökad grad bidra till att nå målet.

Strategin ska vara ett verktyg för att minska bilresor och öka olika mobilitetstjänster som gör det möjligt att leva utan egenägda fordon. Kommunen vill också veta vilka styrmedel de bör använda för att få uppfylla målen gällande ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt trafiksystem.

Koucky&Partners har stöttat Växjö kommun med relevant omvärldsanalys, detaljerad potentialanalys med fokus på möjliga åtgärder och ett tydligt förslag till lösning för att i nästa skede implementera.

Projektet har fokuserat på:

  • Mobilitetstjänster som är lämpliga för Växjös förutsättningar och som bidrar till målet avseende fossilfrihet
  • Åtgärder som är effektiva för att öka attraktiviteten och användningen av dessa tjänster samt där
  • Kommunen har rådighet att införa dem

 

Följande typer av delningsmobilitet bedöms som relevanta för Växjö: Bilpool, peer-to-peer bildelning (P2P), biluthyrning, cykelpool, hyrcyklar, publika lånecyklar och elsparkcyklar, samåkning. Av dessa bedöms samåkning, bilpool och lastcykelpool ha störst potential i Växjö. Även P2P-bildelning bedöms kunna växa.

Utifrån analysen av Växjös nuläge och erfarenheter från andra städer ges en rad rekommendationer för hur Växjö kommun kan främja delningsmobilitet:

  • Använd parkeringstal som styrmedel för att stimulera användningen av alternativa färdsätt
  • Initiera bilpool i centrum genom upphandling av en halvöppen pool
  • Ge bilpoolsbilar förtur till attraktiva parkeringsplatser
  • Öka parkeringspriset i centrum
  • Stimulera samåkning
  • Samverka med fastighetsbolag och ägardirektiv till Vidingehem
  • Designerade parkeringszoner för elsparkcyklar vid stationen

Vill du veta mer? Kontakta Michael Koucky