17 augusti 2022

Cykelsäkerhet och Vätternrundan 2022

För tredje året i rad arbetar Koucky med cykelsäkerhet på Vätternrundan

Med mer än 10 000 deltagare är Vätternrundan världens största cykelmotionslopp. Något som många inte reflekterar över är att det stora antalet deltagare medför en ökad risk för olyckor genom bl.a. biltrafik, trängsel, avsmalningar eller tillfälligt utställt material. För att kunna få en inblick i cyklisternas perspektiv genomfördes i år, på uppdrag av Vätternrundan och finansierad av Folksams forskningsstiftelse, en deltagarenkät kring trafiksäkerhet. Detta för att få djupare insikter kring trafiksäkerhet på en unik plats.

Enkäten genomförs för tredje året i rad (2019, 2021, 2022) och är kopplad till en karta som gör samtliga svar geokodade, dvs svaren kopplas till en geografisk plats på rutten. På så sätt blir det möjligt att inte bara få veta hur säkert cyklisterna upplevde loppet utan också var på rutten det uppstod farliga situationer eller olyckor. Utifrån de geokodade svaren identifieras kluster av farliga situationer och olyckor för att därefter peka ut problematiska delsträckor. Data från tidsintervallet på tre år möjliggör jämförelser och analyser av förändringar längs rutten och bland cyklisternas upplevelser.

Som en av följdeffekter och resultat av enkätstudien 2019, så ändrades delsträckan mellan Askersund och Motala då den pekades ut som farlig. Resultatet blev en omledning av delsträckan med intention att skapa en tryggare helhetsupplevelse för deltagarna.

”Det finns stor potential i kopplingen mellan enkätstudier och GIS i ett så stort gegrafiskt område som Vätternrundan. Möjligheten att kunna identifiera mönster längs rutten och att samla in geokodad information gör detta till ett kraftfullt planeringsverktyg, som kan appliceras till flera andra ändamål såsom stadsutvecklings- och trafikinfrastrukturprojekt.”    

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Alex Spielhaupter

Alex arbetar bland annat med cykel och data genom GIS. Han har stor kunskap kring cykelstrategiskt arbete för kommuner, regioner och företag.

Linkedin

Tel.: +46-(0)31-80 80 57

alex.spielhaupter@koucky.se