Mobilitetsstrategier för fastighetsägare

Familjebostäder

Projektet

Allt fler kommuner kräver sänkta parkeringstal (p-tal) och vill se en minskning av bilåkande och ökning av andra trafikslag. Ett strategiskt arbete med frågorna kräver en förståelse för nuläget i en fråga som tidigare enbart berört bilparkering och till viss del cykelparkering. Familjebostäder i Göteborg, en del av AB Framtiden, och ett av Sveriges största bostadsbolag är ett av de fastighetsbolag som insett värdet med att arbeta med mobilitetsfrågan.

Familjebostäder har dessutom förstått att arbetet med mobilitet behöver ske på två nivåer samtidigt. En operativ nivå vad gäller praktiska problem som behöver lösas på en 1-3 års sikt. Exempelvis genom att skapa erbjudanden utifrån det som efterfrågas av hyresgäster såsom bilpooler och laddstolpar. Samtidigt en långsiktig strategisk nivå som handlar om frågor som hur bolaget ska förhålla sig till alla trafikslag och alla hyresgäster, inte enbart bilister. Där frågan är vilka trafikslag som ska främjas och på vilket sätt. Det är viktigt att den operativa och strategiska nivån stödjer varandra istället för att motarbeta. På detta sätt kan bolaget ligga i framkant i mobilitetsfrågan snarare än att överraskas eller bli ”offer” för myndigheters krav eller beteendeförändringar hos hyresgäster.

Koucky & Partners roll har gått ut på att under två års tid projektleda arbetet och ta fram en mobilitetsstrategi, sammanställa den mobilitetskunskap som bolaget sitter på och höja kunskapen där luckor funnits. Nulägesanalys kring mobilitet och parkeringsaffären, verksamhetsutveckling och ökad kunskap i alla delar av bolaget samt handlingsplaner för olika områden, både geografiskt då bostäder finns i alla delar av Göteborg och även i olika transportslag, bil, cykel, kollektivtrafik, gång och även med fokus på laddstolpar, leveranser och e-handel.

Hej, vill du veta mer om projektet och strategisk och operativ utveckling vad gäller mobilitet för fastighetsägare?

Kontakta gärna oss:

0739-032 032