Bygga nytt utan tillkommande trafik

DE STORA PENSELDRAGEN

Underlag till planprogrammet

Parkering och mobilitet i expansionsområdet Lindholmen

Uppdraget

I korthet handlar uppdraget om att i samband med exploateringen av en hel stadsdel lösa parkering och mobilitet på sådant sätt att ingen biltrafik tillkommer. Med andra ord föreslår vi på Koucky&Partners lösningar som ligger i linje med stadens trafikstrategi och dess framtida önskade färdmedelsfördelning.

Från industrilandskap till tät stadsdel

Lindholmen i Göteborg är ett stort geografiskt område i både omvandling och expansion. I slutet av 2018 uppskattades antalet personer som arbetar eller studerar på Lindholmen till 23 000 och antalet bostäder till 500-800. Totalt fanns mellan 5 700 till 5 800 parkeringsplatser för bil på området. Med expansionen låg ett uppskattat framtida behov på mellan 6500 och 8000 parkeringsplatser.

Lindholmen befinner sig i kraftig utveckling från industrilandskap till tät innerstad fram till 2045.

Helhetssyn

Det övergripande syftet med materialet är att ska fungera som underlag och stöd för Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret för att kunna hantera parkeringsfrågor utifrån en helhetssyn snarare än att behandla frågan isolerat för varje enskild fastighet. Utredningen beskriver sammanfattningsvis parkeringen utifrån aspekter som volym, affärsupplägg och lokalisering:

 • Uppskattat parkeringsbehov på Lindholmen när det är fullt utbyggt
 • Typer av parkeringslösningar och organisationsformer
 • Principer för placering av anläggningar

Slutsatser

Resultaten visar att det befintliga utbudet av parkeringsplatser på Lindholmen (5 800 platser minus platserna som bebyggs) i grunden räcker för att täcka behovet fram till 2026. Vid full utbyggnad kan ett nettotillskott på 1 000–3 000 platser behövas beroende på på antalet lägenheter, arbetsplatser och omfattning av mobilitetsåtgärder.na

Nya parkeringsplatser i samband med nybyggnation kan vara motiverade, men då bör befintliga parkeringsplatser omvandlas till andra funktioner i motsvarande grad för att undvika ett överutbud av parkeringsplatser i området.

Tänkbar lokalisering av samlingsanläggningar för långtidsparkering, med en radie av 500m som beskriver deras lämpliga upptagningsområde. Anläggningarna ligger nära infarterna till området.

Principer

 • Säkra, attraktiva och gena gångstråk
 • Mobilitetstjänster såsom lånecyklar, lånescootrar, autonoma skyttlar eller högfrekvent kollektivtrafik
 • Styrmedel såsom tidsbegränsningar och differentierad prissättning
 • Samnyttjande i stora anläggningar
 • Långa gångavstånd till bilparkering (lokalisering vid infarterna)
 • Framtidssäkring av autonom parkering (självkörande bilar)
 • Mobilitetstjänster som minskar behovet av att äga bil, exempelvis bilpooler (särskilt viktigt för bostäderna)
 • Effektiv markanvändning (parkering på mark som är svår eller olämplig att använda för andra ändamål)
 • Stegvis utbyggnad (utökning först när beläggningen på befintliga anläggningar är mycket hög)

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna:

031-80 80 51