Omställning av ytor

EXPLOATERING AV BEFINTLIG PARKERING

400 nya bostäder, förskola och verksamheter

Ekebäckshöjd

Mer parkering än bostadsyta

I Sverige har vi mer parkering än bostadsyta och fler p-platser än invånare! På senare tid har många bostadsbolag fått upp ögonen för denna outnyttjade markresurs och beläggningsstudier visar också att parkeringarna inte är så flitigt använda. En stor andel avställda bilar har identifierats och ett fastighetsbolag berättar att några parkeringar även fungerar som uppställningsplats för båtar. Lägg därtill att en svenska bil enbart används fem procent av tiden, och när de används är det i genomsnitt endast 1,6 personer som färdas åt gången.

I Ekebäckshöjd har Stena Fastigheter med hjälp av Koucky&Partners gjort slag i saken och exploaterar nu en befintlig parkering. Många bostadsbolag kommer de närmsta åren att följa i Stenas fotspår.

Situationsplan av tillkommande bebyggelse. På den rödmarkerade delen uppförs en matbutik.
Inventering av parkering som ska bebyggas.

Ökat utbud genom förtätning och samnyttjande

Stena visar genom detta projekt att effektivt nyttjande av befintlig parkering skapar utrymme både för nya bostäder och tillkommande parkeringsbehov.

Förtätningen skapar vidare underlag för ökad handel och service som i sin tur minskar resbehovet. Den nya bebyggelsen skapar också bättre förutsättningar för mobilitetstjänster som behöver ett marknadsunderlag inom närområdet för att bära sina kostnader. Annorlunda uttryckt innebär förtätning av hårdgjorda ytor en möjlighet att starta en serie av självutlösande positiva effekter.

Inom projektet planeras det för totalt åtta bilpoolsplatser, lastcykelpool, en förskola och verksamheter.

Kartläggning av befintlig parkering och analys av tillkommande behov

Utredningen har utgått ifrån en analys av förutsättningarna i området kring fastigheten och följer anvisningarna till Göteborgs Stads riktlinjer för mobilitet och parkering.

Förutsättningar för parkering i närområdet (utanför projektområdet) kan delas upp i fem områden. Dessa områden har inventerats för att skapa en övergripande bild av parkeringstyper och ledig kapacitet. Fokus vid inventering lades på att skapa sig en bild över var i närområdet det kan finnas en risk att boende projektområdet kommer att parkera.

Utredning kapacitet och typ av parkering i närområdet

Skyfall och klimatförändringar kräver nya prioriteringar av stadens mark

I takt med att befolkningen växer måste allt fler samsas om samma yta samtidigt som mer grönyta än förut behövs för att både förebygga och för att ta hand om de påfrestningar som klimatförändringarna orsakar redan idag. Samtida forskning visar att parkering tar så mycket yta i anspråk idag att marken skulle räcka till både exploatering av hus och till grönytor. För djupdykning i ämnet rekommenderar vi studien Rikare grannskap (RISE) och fallstudien för exempelvis Högdalen.

Intresserad av beläggningsstudier och parkeringsinventeringar? Kontakta oss gärna: